Algemene Verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1 : Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing .Indien er een andersluidende overeenkomst tussen partijen wordt opgesteld, blijven de huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing.
1.2 De algemene voorwaarden worden door de co-contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.

Art. 2 : Aansprakelijkheid opdrachtgever De co-contractant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van onszelf de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

Art. 3 : Betaling
3.1 Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, steeds zonder enige korting.
3.2 In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn wordt dit gesanctioneerd door aanrekening van een verwijlintrest vanaf de vervaldatum ten belope van de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2%, berekend per ondeelbare maand, zonder dat enige ingebrekestelling hiervoor vereist is.
3.3 In geval van niet betaling binnen de afgesproken termijn en na ingebrekestelling , zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 5000 euro.
3.4 De niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur of van een aanvaarde wissel heeft tot gevolg dat de andere facturen, voor dewelke eventueel een betalingstermijn werd overeengekomen onmiddellijk opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.
3.5 Elk protest tegen een factuur , evenals tegen de kwaliteit en/of conformiteit van de geleverde dienst, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum uitsluitend naar ons adres verstuurd te worden .
3.6 Protesten in de voorgeschreven vorm kunnen enkel aanleiding geven tot het opnieuw uitvoeren van de opdracht, zonder dat zij recht geven op enige welkdanige schadevergoeding. In geen enkel geval mag enige inhouding op de facturen worden gedaan, zelfs niet om reden van contractuele fout.
3.7 In geval van inhouding zijn wij gemachtigd het contract te verbreken ten grieve en ten laste van de co-contractant. Wij blijven echter het recht op betaling van onze prestaties behouden evenals op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30% van de totale prijs van de geleverde diensten.

Art. 4 : Annulatie
4.1 Onafgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant een schadevergoeding verschuldigd voor de door ons gederfde winst.
4.2 Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 20% van de prijs van de overeengekomen prestaties of van het nog te factureren saldo ( in geval van annulatie tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten).
4.3 Wij hebben het recht op de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.
4.4 In geval van annulatie van de overeenkomst door onszelf kan deze een schadevergoeding die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht verschuldigd zijn aan de co-contractant. De cocontractant dient zijn schade met schriftelijke bewijsstukken te bewijzen.

Art. 5 : Nietigheid De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Art. 6 : Compensatie Wij hebben het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de co-contractant ten opzichte van onszelf.

Art. 7 : Eigendomsvoorbehoud Het is slechts na volledige betaling van alle goederen en alle geleverde prestaties, met inbegrip van eventuele verhogingen, dat het eigendomsrecht van de geleverde en/of geplaatste en/of verbruikte goederen naar de co-contractant overgaat. Vóór deze volledige betaling blijven alle goederen – zelfs van deze die vroeger werden gefactureerd en reeds werden betaald, maar deel uitmaken van het uitgevoerd werk – onze volledige eigendom.

Art. 8 : Bevoegde rechtbank
8.1 In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen onszelf en de cocontractant zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.
8.2 Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.
8.3 Dit artikel is eveneens van toepassing op de overeenkomsten gesloten met onderdanen van de Europese Gemeenschap of de Europese Unie, conform het Verdrag E.E.X. van 27.09.1968 en het Verdrag van Lugano van 16.09.1988

Art. 9 : Toepasselijk recht De totstandkoming , het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden.  

Elke klacht moet , om ontvankelijk te zijn, schriftelijk een aangetekend worden geformuleerd.

Klachten over de uitvoering dienen binnen de 48 uur na de uitvoering te worden geformuleerd.

Klachten over de opstelling en de berekening van de facturen moeten binnen de 14 kalenderdagen na de datum vermeld op de factuur, worden geformuleerd.

De Vennootschap kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor :

  • Krassen op ruiten en vensters, breuk aan neonlichten edm.
  • Breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materiaal edm.
  • Het verlies van lopers, sleutels, badges of andere toegangsmiddelen tot de lokalen van de klant. Onrechtstreekse schade, productieverlies, winstderving, verlies van clienteel, schade aan derden

De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vuil water en eigen afval.

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het electronisch materiaal als bewijs.

De verkoper kan géénszins aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve toepassing en of onjuiste keuze van producten en of materialen door de koper op de behandelde oppervlakken.

De verkoper kan niet aansprakelijk zijn voor ongevallen, schade door zware materialen of apparatuur, puntige voorwerpen,, krassen, brandplekken, slijtage, erosie, naaldhakken, andere schurende objecten, vorst en andere weersomstandigheden die gebeuren op de behandelde vloeren.

De verantwoordelijkheid van het juiste gebruik van de behandelde vloer ligt bij de koper.

Uitgaande offertes zijn slecht geldig gedurende een termijn van 1 maand.

Elke wijziging dient aan een bestaande schriftelijke overeenkomst eveneens schriftelijk te gebeuren.

Onze prijzen worden uitgedrukt in Euro’s. De werken worden uitgevoerd in onderling overleg.

De klant garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich, naar behoefte van het personeel van de Vennootschap om de airconditioning of verwarming niet af te sluiten.

De Vennootschap draagt geen enkele aansprakelijkheid indien de werkplaats niet vrij toegankelijk is voor haar personeel.

Eventuele nutteloze verplaatsingen als gevolg hiervan, zullen worden aangerekend aan de klant.

In geval van overmacht (staking, machinebreuk, atmosferische omstandigheden, ongevallen, edm.) wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst, zonder dat hierdoor de overeenkomst op zich beëindigd wordt.  

Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.

;